Két Krisztus-tanítvány portréja – áldott eszköz a Szentlélek felismeréséhez

Apcsel 3,1-10

 

Péter és János együtt mentek fel a templomba közös imádkozásra. Jeruzsálemben vagyunk, Krisztus után 33. évben, a Szentlélek eljövetele után néhány nappal. Jézus szeretete által két halászból apostollá minősített ember a templomba megy – imádkozni. Nem kijelentkezni, vagy éppen bejelenteni kilépési szándékukat, amint az gyakorta megesik úgymond „megtért” életekkel (megkaptuk a Szentlelket, most már világosságban, új látásban vagyunk, mi többé nem megyünk nagyegyházak templomába, az ott unalmas, áporodott, lassú, csak vallásos, nem hívő stb.). Nem, ők nem tagadják meg gyökereiket, az előttük jártak nem ritkán hősies, emberfeletti helytállását, az ötödik parancsolatot, a két kőtáblát, Dávid lélektápláló zsoltárait, Ézsaiás soha el nem avulható életmentő vigasztalásait. Nem! És ettől is pünkösdi lelkek.

A templom Ékes Kapujában találkoznak egy béna koldussal. nem ritka jelenség, a templom kapujában kéregető ember. Kitűnő koldus placc és ő teszi a dolgát, „kunyerál’. Kényszerpályán levő élet, mindig máshoz van kötve, ha viszik, eljut valahová, ha nem, megmaradni kényszerül a vágyak soha be nem teljesülő álomvilágában. Abban a munkanélküli, nélkülöző korban „áldás” egy ilyen, „átok” élet: ő a családfenntartó, a pénzkereső. Mivel testi fogyatékos, rajta a letörölhetetlen bélyeg: tisztátalan. Isten büntetése alatt áll, vele kommunikálni, érintkezni szigorú bűntény.

A Pünkösd előtt Péter nagy valószínűséggel adott neki pár garast, de szóba nem állt vele. Most megáll, megszólítja: „nézz mireánk!” Emeld fel tekintetedet, tágítsd ki látóteredet, ne meredj magad elé állandó lélekölő reménytelenségedben, nézz az emberen túlra, az érted is meghalt és feltámadt Jézusra!  Ő felnéz, engedelmesen, várva reflex-szerűen érkező alamizsnát. Péter folytatja: aranyam, ezüstöm nincs nekem, de amim van, azt adom neked: a Názáreti Jézus nevében kelj fel és járj! (6. vers). – és ekkor kinyúlik egy jobb kéz feléje. Elképesztő hitszegés, koldussal parolázni! A beteg embert elektromos áramütés éri (nem elektrosokk, hanem lelki-szellemi defibrillátor), megismeri Pétert (ez az, aki Pünkösdkor akkora erővel hirdette az igét, Jézust emlegeti, az áldott orvost), és talán sokévi tespedt bénulás után újra élni akar. Abban az időben nem volt szokás a kézfogás, ha mégis megtörtént, az azt üzente: egyenlőek, társak vagyunk. Még hogy ő, a jelentéktelen, élőhalottságra ítélt valaki egyenlő Péterrel és az apostolon keresztül hozzá hajoló Jézussal? Ami itt, történik, nem más, mint az, hogy amit kapott Péter, azt továbbadja: a kinyújtott jobb kezet. A viharzó tavon, a vízen járó Jézushoz a csónakból „kinagyképűsködő” halásztanítvány süllyedni kezd, érzi, tudja, itt most mindennek vége, lehet bármilyen rutinos vízi ember, nincs segítség. Ekkor kinyúlik felé Jézus jobb keze, az áldott életmentő, gyógyító örök reménykéz, megfogja Péter jobb karját és besegíti a bárkába. Ezt kapta Jézustól – így adja tovább.

Ekkor a béna – talán, mint a járni tanuló kisgyermek – talpra áll. Lába megerősödik, örömében üvölt, ordít, és örömében rohan be a templomba. Már mehet, nem tisztátalan bűnös többé, kinek a küszöbnél szigorúan meg kellett állnia. Az őt látó templomos sokaság álmélkodik és csodálkozik – csak egy dolgot elfelejtett: dicsérni Istent. Talán még ők is Pünkösd előtti életek?

Kedves Gyülekezet!

Hirdetjük, hogy 2018. őszén is megkezdjük a gyermekek számára meghirdetett konfirmációs órákat, várjuk a jelentkezést a Lelkészi Hivatalban.  Az alkalmak péntek délután lesznek 3 órától, az azonban senkit se tartson vissza, ha az időpont esetleg problémát okoz, ebben az estben igyekszünk segítséget adni. 

ElőtérA Pozsonyi úti Református Kulturális Központ kialakításának tervéhez

Előzmények

A gyülekezet régi vágya, hogy az altemplom, mint az eredetileg is közösségi események helyszíne – több évtizedes hányattatott sorsa után – ismét a lelki, kulturális élet terévé váljon. Felismerve a hasonló egyházi létesítmények adta lehetőséget valamint az egyházi kulturális programok helyszíni hiányosságait, megfogalmaztunk egy programot, ami alapján a Hálaadás Templom altemploma egy Kulturális Központ helye lehetne.

Az épület történetéről

A Pozsonyi úti Református templomot az 1930-as évek második felében, Tóth Imre és Halászy Jenő pályadíjas tervei alapján Wanner Henrik vezetésével építették. Az építkezés több ütemben folyt. A háború viszontagságaiban mind az épület, mind az akkori gyülekezet megpróbáltatott, de Istennek hála, mindkettő egyben maradt. A háború utáni időszak nehézségei ellenére is folyamatos szolgálat, lelki élet jellemezte a gyülekezetet.

Maga a Templom – a hozzá szorosan kapcsolódó parókiával – a modern magyar építészet karakteres gyöngyszeme. Tiszta, a szó legjobb értelmében egyszerű, a református lelkiséget is hűen tükröző épületegyüttesről beszélhetünk. A Duna partján álló modern templom – önálló harangtornyával – a pesti oldal emblematikus, városképi védettséget élvező eleme.

Az eredeti terv szerint a templom életének elején az altemplomban komoly gyülekezeti, közösségi élet folyt. Ennek részét képezte az altemplom nagytermében ma is fellelhető színpad, kisszínházi tevékenység. A háború előtt épített budapesti református templomokban több helyen található ilyen funkció, tehát tudható, hogy a keresztyén közösségeknek fontos volt a kultúra terjesztése, előadások szervezése, az evangélium ezen kereteken belüli hirdetése is.

Alaprajz - színház elrendezésTervezési program

A Hálaadás Templom altemplomában Kulturális Központot szeretnénk létrehozni. Ennek megfelelően – gyakorlatilag az eredeti állapot visszaállításával – az altemplom terének kitisztításával a nagytermet ismét egybefüggő térként lehet használni, a bejárat(ok) tere(i) és a megmaradt színpad mögötti terek kiszolgáló helyiségek soraként értelmezhető.

Az altemplom többféle funkciónak adhat helyet. Egyrészt a már említett színház újra értelmet kap, másrészt a nagyterem konferenciák, közösségi összejövetelek, hitéleti alkalmak, esküvők, nagyjából 200 főt befogadó rendezvények terévé válhat.

Tervünkben a felújítás mértékének megfelelő, hosszú távon a gyülekezet életét valamint a megfogalmazott kulturális „küldetést” jól szolgáló, reményeink szerint az épület karakteréhez igazodó megoldásokkal éltünk.

Terv

A felmérést követően vázlattervet készítettünk, amit a presbitérium és a gyülekezet tagjai előtt bemutattunk. Az így elfogadott vázlattervnek és a bemutatón elhangzott kérdéseknek és kéréseknek megfelelően alakítottuk ki a végleges tervet. A tervezésben több szakági tervező is részt vett, hiszen a funkció összetettsége, valamint a ma hatályos rendeletek ezt megkövetelték.

Szerkezetek

Burkolatok

Tervünk szerint – a néhány éve kialakított női vizesblokkot és teakonyhát kivéve – valamennyi alagsori helyiség padlóburkolatát felújítjuk, cseréljük. Az előtér és nagyterem teljes padlórétegrendjét cserélni kell, hiszen a tervezett nedvesség elleni védelem és az ipari parketta burkolat más rétegeket kíván, mint a töredezett kőburkolat. A kiszolgáló helyiségekben a funkciónak megfelelő követelményeknek megfelelő minőségű (pl. csúszásmentesség, kopásállóság) greslapburkolatot terveztünk.

EsküvőA falakra a helyiségek funkcióinak megfelelő festés, lángmentesített falburkolati elemek vagy a padlóburkolat fektetési irányaival, kiosztásával összhangban lévő csempeburkolat kerül. A falakra (részben akusztikai okokból) lángmentesített Perfetti lemezek kerülnek.

Nyílászárók

Minden külső nyílászárót az eredeti formájában kell felújítani. Ennek megfelelően az ablakok vasalatát, záródását, illesztéseit, tömítését ellenőrizni kell. A kapcsolt gerébtokos ablakokba – a jelenlegi többféle üveg helyére – a jobb hőszigetelés érdekében új üveg kerül, de az üveg cseréje nem jelenti a homlokzat megváltoztatását. Valamennyi külső ablak, ajtó felülkezelése szükséges, tehát a mázolást fel kell újítani.

A külső ablakoknál (nagyterem) új követelmény az akusztikai szigetelés. Ennek megfelelően szükséges a nyílászárók akusztikai javítása. Ezt részben egy a fix falburkolat mögül feltolható akusztikai táblával érjük el.

A belső nyílászárókat egyes esetekben ki kell cserélni. Valamennyi belső ajtót, ablakot fel kell újítani. A felújítás és csere részben a magasabb színvonal elérése, részben a funkcióból adódó követelmények teljesítése érdekében történik. A hatályos rendeletek miatt a nyílászárókat a menekítés, kiürítés szempontjai szerint kell kialakítani.

SzínpadSzínpad

A meglévő színpadot felújítjuk, annak padlóját, a nézőtér felől felvezető kis lépcsők mellvédjét kicseréljük, a színpad mögötti fal ajtajait átalakítjuk, részben megszüntetjük. Bár jelen tervben a színpadtechnikával részletesen nem foglalkozunk, az összefüggések miatt természetesen feltüntettük azokat a kellékeket (pl. színpadi függöny, háttérfüggöny, paravánok), melyek ezen funkció elengedhetetlen részei. Tettük ezt azért is, mert az ilyen „apróságok” utólagos beépítése mindig a már elkészült terek rombolásával járna, illetve a megbízói szándék, valamint az ennek érdekében szervezett szakmai egyeztetések egyértelműen ezt követelték meg.

A színpadtechnikával részben audiovizuális, részben világítástechnikai tervfejezetben foglalkoztunk, de természetesen az egész altemplom elektromos hálózatát, annak felújítását érintő tervrész is tartalmazza a szükséges kapcsolódási pontokat, hálózatokat.

Az építész tervek a legfontosabb színpadi kellékek tervét, helyét meghatározzák, tartalmazzák.

Világítás

VilágításAz altemplom elektromos hálózati tervét (világítás, biztonsági fények, hálózat, riasztórendszer, LAN hálózat stb.) egy világítástechnikai méretezéssel egészítettük ki. Ebben a nagyterembe és az előtérbe tervezett, részben a süllyesztett álmennyezetbe, részben a meglévő mennyezetbe süllyesztett lámpákat és a rejtett világítást biztosító fényforrásokat tüntettük fel. A belső tér határoló felületeinek érzékeny kialakítása (burkolatok, falpilaszterek) nemcsak esztétikai minőség növelését, hanem funkcionális célokat is szolgál. Ennek fontos részét képezi a világítás (pl. oszlopok tövénél besüllyesztett fényforrások, rejtett surló fények, álmennyezeti lámpák), mely tervünk szerint egy modern, rugalmasan programozható („Dali”), központi szabályozással alakítható ki. Természetesen mindez a színpadtechnikai berendezésekkel összhangban történik, tehát a belső téri világítás és a színpadi világítás igény szerint egy helyről (ügyelő helye) kezelhető.

Gépészet

A felújítás során a jelenlegi férfi wc-t átalakítjuk, mert az – kis méreteinél fogva – nem felel meg az akadálymentesség követelményeinek. A színpad mögötti kiszolgáló terek részben új vizes berendezéseket kapnak.

A fűtés korszerűsítésekor az elavul, nagy átmérőjű, a térfalak előtt húzódó vezetékeket leszerelik, helyettük a nagyteremben a faltőkísérő lábazatba rejtett hőleadó elemek biztosítják a szükséges hőmennyiséget. A tervezett fűtés továbbra is a távfűtés része marad, de a kivitelezés előtt a szolgáltatóval időben fel kell venni a kapcsolatot.

Akadálymentesítés

Fontos, hogy az altemplomot valamilyen szinten akadálymentesíteni kívánjuk. Mivel a tervezett funkció az eredetivel azonos, így az átalakítás mértéke nem követeli meg a teljes akadálymentesítést. Tervünkben opcióként feltüntettük egy lépcsőnjáró szerkezet helyét. Ugyanakkor meg kell teremteni a belső helyiségek kapcsolatánál, a vizesblokk használatánál az akadálymentességhez tartozó elvárható helyzetet. Ennek megfelelően alakítottuk át a vizesblokkot, alakítottuk át a küszöböket és határoztunk egyes nyílások megszüntetéséről és átalakításáról, valamint a lépcsőn továbbra is használható lenne egy lehajtható rámpa.

Színház elrendezésTervezők

Építészet: JAHODA és PÁRICSY Építésziroda, Páricsy Zoltán, Wittinger Győző, Zwickl Teréz, Nagy Sándor
Felmérés: JAHODA és PÁRICSY Építésziroda, Dávid Magdolna, Parócai Imre, Bereczki Dávid
Épületgépészet: Hucker Csaba
Épületvillamosság: Tóth László, Kovács Sándor
Tűzvédelem: Dr. Takács Lajos Gábor
Rehabilitáció: Pandula András
Színpadtechnika: Fleischer Zoltán
Költségvetés: Fái Zsuzsanna

 

 

 

Képgaléria a látványtervekkel: