„Majd… ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént, mirhát” Máté 2,11

 - Na, mit hozott a Jézuska? – hangzott és hangzik el számtalanszor ez a bugyuta, infantilis kérdés. (Jézuska? a Világ Megváltója, Kyriosza, csak így, becézve?).

- Karácsonyfát, sok játékot, téli szünetet stb. – jöttek a megszokott, sztereotip válaszok. Ám a válaszözönben jött néhány meglepő megfogalmazás is: nekem a Jézuska az apukámat hozta, mondta egy gyermek. Két éve itt hagyott minket, de most az ünnepen visszajött. Ez a legboldogabb karácsonyom.

- Mit hozott Jézuska? – Jézust – hangzott a bizonyságtétel egy bakfis korú leányka ajkán. Most ismertem meg igazán, bennem is személyesen megszületett.

Ám a kérdés így is feltehető: mit adtál Jézusnak? Adtál egyáltalán? Avagy a karácsony arra való, hogy csak kapjak?

A bibliai történetben egy névtelen valaki odaadta istállóját Jézusnak (ellentétben a fogadóssal). Az istálló, benne a jószág nagy kincs volt abban a szegény időben, akinek adatott, nagyon féltette, őrizte. Mégis adta. A napkeleti bölcsek odaadták Jézusnak szakértelmüket. Vizsgálták az égboltot, felfedezték, megértették az Univerzum üzenetét. Odaadták fizikumukat, kondíciójukat: nagy távolságról utaztak, fordított életmódot éltek (nappal pihenés, éjjel vándorlás), mégis mentek. Feladták a csalódásból adódó sértődöttség emberi gyengeségét. Jeruzsálemben híre-hamva sincs ünneplésnek. A királyi udvar is csak „bénázik”. Nem fordultak vissza megbántottan, hanem indultak tovább a csillag nyomán. Odaadták adományaikat: nem zsebpénzt az Úrnak, soknak tűnő, ámde a feleslegből való alamizsnát, aranyat (királynak, vagy családtagjainak járó), tömjént (kitűnő fertőtlenítő), mirhát (roboráló, erősítő, anyatejképző szer). Odaadták önmagukat: leborultak a gyermek előtt. Ez a testtartás üzenet, ha te állsz, én nem állhatok, így fekve tehetetlen vagyok, neked kiszolgáltatott, rendelkezz velem. Odaadták kényelmüket, új életlátásukat: más úton tértek vissza (mai képpel élve, nem az autópályán, hanem bekötőutakon, hogy ne kelljen Heródessel találkozni). Új szívvel, új utakon. 

Mi, mai emberek mit adhatunk? Jézusnak kell ajándék? Nincs rászorulva. Ő mondja, a Megváltó: éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam inni adtatok, mezítelen voltam felruháztatok, fogoly voltam meglátogattatok. Ha csak egyvalakivel megtettétek velem tettétek meg. (Máté 25:35-37, 40). Itt a válasz, a megoldások tárháza. Vedd észre a körülötted élő, fázó, éhes, fogolylelkű embertársat, és Jézus nevében, őrá tekintve, gyógyítgasd! Talán épp egy gyermek, családtag, testvér, várná ezt a gyógyító mennyei terápiát. De a legtöbb amit tehetsz ez: fogadd el Őt, Megváltódnak, megvallott bűneid megbocsátójának, legyen Jézuskából Úr Jézus, élj Vele, és Ő igaz emberré tesz, ad őszinte áldott Karácsonyt.

Egész közösségünk büszkesége és öröme lehet az a lelkipásztorunkról és gyülekezetünkről készült tartalmas cikk, melynek elérhetőségét gyülekezetünk honlapján is elérhetővé teszünk. A cikket a képre kattintva olvashatja!

 

Ahogyan gyülekezet portréjának mindig része a lelkipásztor portréja, ugyanúgy egy gyülekezet portrénak is része a lelkipásztor portréja. Ennek a szép összefonódásnak példája ez a cikk is. Így mennek a dolgok Isten kezében, Isten országában. És ez nem a kérkedésről szól, hiszen a gyülekezet, amint a lelkipásztor is, Isten ajándéka és szeretetének pecsétje. Dicsőség neki! 

Kedves Gyülekezet!

Hirdetjük, hogy 2017. őszén is megkezdjük a gyermekek számára meghirdetett konfirmációs órákat, várjuk a jelentkezést a Lelkészi Hivatalban.  Az alkalmak várhatóan péntek délután lesznek, az azonban senkit se tartson vissza, ha az időpont esetleg problémát okoz, ebben az estben igyekszünk segítséget adni. 

Gyülekezetünk - számokban

A mögöttünk álló félévben 29 temetést végeztünk, a legfiatalabb elhunyt 55, a legidősebb 103 éves volt. 54 keresztelőt végeztünk, anya vagy apa és gyermeke egyszerre, keresztszülő és gyermek együtt, négytagú család egyszerre, egy családból öt illetve három gyermek egyszerre. 7 felnőtt, 21 gyermek tett konfirmációs fogadalmat. 7 esküvő volt.


Felnőtt konfirmáció – április 17.
„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásidat!” Zsoltárok 50,14


Gyermek konfirmáció – június 5.
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Példabeszédek 4,23


Tanévzáró istentisztelet – június 11.
„…aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba.” Lukács 18,17


A hétfő esti kör lezárta az évet

Több, mint tíz éve a felnőtt konfirmandusok is egyéves felkészítésre járnak, hasonlóan a gyerekekhez. A húsvéti konfirmációt követően sokan maradnak akár több éven át is hűségesen a hétfő esti kör tagjaként. Az idei évet nemcsak szeretetvendégséggel, hanem úrvacsorával egybekötve zárta le az örök ifjúság.

ElőtérA Pozsonyi úti Református Kulturális Központ kialakításának tervéhez

Előzmények

A gyülekezet régi vágya, hogy az altemplom, mint az eredetileg is közösségi események helyszíne – több évtizedes hányattatott sorsa után – ismét a lelki, kulturális élet terévé váljon. Felismerve a hasonló egyházi létesítmények adta lehetőséget valamint az egyházi kulturális programok helyszíni hiányosságait, megfogalmaztunk egy programot, ami alapján a Hálaadás Templom altemploma egy Kulturális Központ helye lehetne.

Az épület történetéről

A Pozsonyi úti Református templomot az 1930-as évek második felében, Tóth Imre és Halászy Jenő pályadíjas tervei alapján Wanner Henrik vezetésével építették. Az építkezés több ütemben folyt. A háború viszontagságaiban mind az épület, mind az akkori gyülekezet megpróbáltatott, de Istennek hála, mindkettő egyben maradt. A háború utáni időszak nehézségei ellenére is folyamatos szolgálat, lelki élet jellemezte a gyülekezetet.

Maga a Templom – a hozzá szorosan kapcsolódó parókiával – a modern magyar építészet karakteres gyöngyszeme. Tiszta, a szó legjobb értelmében egyszerű, a református lelkiséget is hűen tükröző épületegyüttesről beszélhetünk. A Duna partján álló modern templom – önálló harangtornyával – a pesti oldal emblematikus, városképi védettséget élvező eleme.

Az eredeti terv szerint a templom életének elején az altemplomban komoly gyülekezeti, közösségi élet folyt. Ennek részét képezte az altemplom nagytermében ma is fellelhető színpad, kisszínházi tevékenység. A háború előtt épített budapesti református templomokban több helyen található ilyen funkció, tehát tudható, hogy a keresztyén közösségeknek fontos volt a kultúra terjesztése, előadások szervezése, az evangélium ezen kereteken belüli hirdetése is.

Alaprajz - színház elrendezésTervezési program

A Hálaadás Templom altemplomában Kulturális Központot szeretnénk létrehozni. Ennek megfelelően – gyakorlatilag az eredeti állapot visszaállításával – az altemplom terének kitisztításával a nagytermet ismét egybefüggő térként lehet használni, a bejárat(ok) tere(i) és a megmaradt színpad mögötti terek kiszolgáló helyiségek soraként értelmezhető.

Az altemplom többféle funkciónak adhat helyet. Egyrészt a már említett színház újra értelmet kap, másrészt a nagyterem konferenciák, közösségi összejövetelek, hitéleti alkalmak, esküvők, nagyjából 200 főt befogadó rendezvények terévé válhat.

Tervünkben a felújítás mértékének megfelelő, hosszú távon a gyülekezet életét valamint a megfogalmazott kulturális „küldetést” jól szolgáló, reményeink szerint az épület karakteréhez igazodó megoldásokkal éltünk.

Terv

A felmérést követően vázlattervet készítettünk, amit a presbitérium és a gyülekezet tagjai előtt bemutattunk. Az így elfogadott vázlattervnek és a bemutatón elhangzott kérdéseknek és kéréseknek megfelelően alakítottuk ki a végleges tervet. A tervezésben több szakági tervező is részt vett, hiszen a funkció összetettsége, valamint a ma hatályos rendeletek ezt megkövetelték.

Szerkezetek

Burkolatok

Tervünk szerint – a néhány éve kialakított női vizesblokkot és teakonyhát kivéve – valamennyi alagsori helyiség padlóburkolatát felújítjuk, cseréljük. Az előtér és nagyterem teljes padlórétegrendjét cserélni kell, hiszen a tervezett nedvesség elleni védelem és az ipari parketta burkolat más rétegeket kíván, mint a töredezett kőburkolat. A kiszolgáló helyiségekben a funkciónak megfelelő követelményeknek megfelelő minőségű (pl. csúszásmentesség, kopásállóság) greslapburkolatot terveztünk.

EsküvőA falakra a helyiségek funkcióinak megfelelő festés, lángmentesített falburkolati elemek vagy a padlóburkolat fektetési irányaival, kiosztásával összhangban lévő csempeburkolat kerül. A falakra (részben akusztikai okokból) lángmentesített Perfetti lemezek kerülnek.

Nyílászárók

Minden külső nyílászárót az eredeti formájában kell felújítani. Ennek megfelelően az ablakok vasalatát, záródását, illesztéseit, tömítését ellenőrizni kell. A kapcsolt gerébtokos ablakokba – a jelenlegi többféle üveg helyére – a jobb hőszigetelés érdekében új üveg kerül, de az üveg cseréje nem jelenti a homlokzat megváltoztatását. Valamennyi külső ablak, ajtó felülkezelése szükséges, tehát a mázolást fel kell újítani.

A külső ablakoknál (nagyterem) új követelmény az akusztikai szigetelés. Ennek megfelelően szükséges a nyílászárók akusztikai javítása. Ezt részben egy a fix falburkolat mögül feltolható akusztikai táblával érjük el.

A belső nyílászárókat egyes esetekben ki kell cserélni. Valamennyi belső ajtót, ablakot fel kell újítani. A felújítás és csere részben a magasabb színvonal elérése, részben a funkcióból adódó követelmények teljesítése érdekében történik. A hatályos rendeletek miatt a nyílászárókat a menekítés, kiürítés szempontjai szerint kell kialakítani.

SzínpadSzínpad

A meglévő színpadot felújítjuk, annak padlóját, a nézőtér felől felvezető kis lépcsők mellvédjét kicseréljük, a színpad mögötti fal ajtajait átalakítjuk, részben megszüntetjük. Bár jelen tervben a színpadtechnikával részletesen nem foglalkozunk, az összefüggések miatt természetesen feltüntettük azokat a kellékeket (pl. színpadi függöny, háttérfüggöny, paravánok), melyek ezen funkció elengedhetetlen részei. Tettük ezt azért is, mert az ilyen „apróságok” utólagos beépítése mindig a már elkészült terek rombolásával járna, illetve a megbízói szándék, valamint az ennek érdekében szervezett szakmai egyeztetések egyértelműen ezt követelték meg.

A színpadtechnikával részben audiovizuális, részben világítástechnikai tervfejezetben foglalkoztunk, de természetesen az egész altemplom elektromos hálózatát, annak felújítását érintő tervrész is tartalmazza a szükséges kapcsolódási pontokat, hálózatokat.

Az építész tervek a legfontosabb színpadi kellékek tervét, helyét meghatározzák, tartalmazzák.

Világítás

VilágításAz altemplom elektromos hálózati tervét (világítás, biztonsági fények, hálózat, riasztórendszer, LAN hálózat stb.) egy világítástechnikai méretezéssel egészítettük ki. Ebben a nagyterembe és az előtérbe tervezett, részben a süllyesztett álmennyezetbe, részben a meglévő mennyezetbe süllyesztett lámpákat és a rejtett világítást biztosító fényforrásokat tüntettük fel. A belső tér határoló felületeinek érzékeny kialakítása (burkolatok, falpilaszterek) nemcsak esztétikai minőség növelését, hanem funkcionális célokat is szolgál. Ennek fontos részét képezi a világítás (pl. oszlopok tövénél besüllyesztett fényforrások, rejtett surló fények, álmennyezeti lámpák), mely tervünk szerint egy modern, rugalmasan programozható („Dali”), központi szabályozással alakítható ki. Természetesen mindez a színpadtechnikai berendezésekkel összhangban történik, tehát a belső téri világítás és a színpadi világítás igény szerint egy helyről (ügyelő helye) kezelhető.

Gépészet

A felújítás során a jelenlegi férfi wc-t átalakítjuk, mert az – kis méreteinél fogva – nem felel meg az akadálymentesség követelményeinek. A színpad mögötti kiszolgáló terek részben új vizes berendezéseket kapnak.

A fűtés korszerűsítésekor az elavul, nagy átmérőjű, a térfalak előtt húzódó vezetékeket leszerelik, helyettük a nagyteremben a faltőkísérő lábazatba rejtett hőleadó elemek biztosítják a szükséges hőmennyiséget. A tervezett fűtés továbbra is a távfűtés része marad, de a kivitelezés előtt a szolgáltatóval időben fel kell venni a kapcsolatot.

Akadálymentesítés

Fontos, hogy az altemplomot valamilyen szinten akadálymentesíteni kívánjuk. Mivel a tervezett funkció az eredetivel azonos, így az átalakítás mértéke nem követeli meg a teljes akadálymentesítést. Tervünkben opcióként feltüntettük egy lépcsőnjáró szerkezet helyét. Ugyanakkor meg kell teremteni a belső helyiségek kapcsolatánál, a vizesblokk használatánál az akadálymentességhez tartozó elvárható helyzetet. Ennek megfelelően alakítottuk át a vizesblokkot, alakítottuk át a küszöböket és határoztunk egyes nyílások megszüntetéséről és átalakításáról, valamint a lépcsőn továbbra is használható lenne egy lehajtható rámpa.

Színház elrendezésTervezők

Építészet: JAHODA és PÁRICSY Építésziroda, Páricsy Zoltán, Wittinger Győző, Zwickl Teréz, Nagy Sándor
Felmérés: JAHODA és PÁRICSY Építésziroda, Dávid Magdolna, Parócai Imre, Bereczki Dávid
Épületgépészet: Hucker Csaba
Épületvillamosság: Tóth László, Kovács Sándor
Tűzvédelem: Dr. Takács Lajos Gábor
Rehabilitáció: Pandula András
Színpadtechnika: Fleischer Zoltán
Költségvetés: Fái Zsuzsanna

 

 

 

Képgaléria a látványtervekkel: