Egész közösségünk büszkesége és öröme lehet az a lelkipásztorunkról és gyülekezetünkről készült tartalmas cikk, melynek elérhetőségét gyülekezetünk honlapján is elérhetővé teszünk. A cikket a képre kattintva olvashatja!

 

Ahogyan gyülekezet portréjának mindig része a lelkipásztor portréja, ugyanúgy egy gyülekezet portrénak is része a lelkipásztor portréja. Ennek a szép összefonódásnak példája ez a cikk is. Így mennek a dolgok Isten kezében, Isten országában. És ez nem a kérkedésről szól, hiszen a gyülekezet, amint a lelkipásztor is, Isten ajándéka és szeretetének pecsétje. Dicsőség neki! 

„…Könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené… Azért akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít.” Róma 15,18

predestináció a kálvini életmű neuralgikus pontja, sokak számára botrányköve. Így hangzik:  Isten némelyeket örök üdvösségre, másokat örök kárhozatra rendelt. Belátható, első olvasatra, hallásra szinte magyarázhatatlan. Isten egyeseket örök üdvösségre rendelt – még ez csak érthető –, de hogy örök kárhozatra, felfoghatatlan. Ezek szerint egy gonosztevő – lehet bármily aljas –  üdvözül, aki szándéka szerint mélyen tisztességes – ha Isten így rendelte –  elkárhozik? Vizsgáljuk meg az Ige józanságával mindezeket. Adott két fogalom: kárhozat, üdvösség, ezeket külön-külön is nézzük meg.

Kárhozat (katakrízis)= kritikus helyzet, állapot, örök megoldhatatlanság, pusztító tehetetlenség. Egy példával illusztrálva: valaki kérdezi az orvost feszült izgalomban súlyos beteg szerette ügyében, és ezt a választ kapja: „nem ígérhetek semmit, mindent megteszünk, lehet, hogy megmarad szerettük, lehet, hogy nem, lehet, ha megmarad is, lebénul.” Ez a kárhozat. Sorsom, vágyaim nincsenek saját kezemben.

Üdvösség  (salutio)= amikor – Reményik Sándortól kölcsönözve – magától  megoldódik, pozitívra fordul életem. Amikor rádöbbenek, hogy nem az oly megfoghatatlan, csalóka véletlen jött segítségemre, hanem az élő Isten hajolt nagyon közel hozzám. Vegyünk elő az újszövetségből példát, két jézusi tanítvány, Péter és Júdás passiói szerepét. Az egyik megtagadja, a másik elárulja mesterét. Egyformán aljasság mindkét tett, ám az egyik túléli és folytathatja, a másik bevégzi földi életét. Pedig mennyire szeretnivaló Júdásban az őszinte bűnvallás. Rádöbben tette ocsmányságára, és őszintén bűnt vall. Visszaviszi a kenőpénzt a papoknak, odavágja lábuk elé, és felordít: „elárultam az ártatlan vért!”. Majd felakasztja magát. Péter is rádöbben magyarázható gyöngeségére, mikor találkozik a két tekintet: Jézus mélységes empátiával, szeretettel vádoló szeme, Péter frusztrált, stresszes nézésével. Majd megszólal a kakas. Péter zokogni kezd, kisírja magából kárhozatos érdekvilágát, és folytathatja. Itt érthető meg a predestináció tana: Isten nem rohan levenni Júdás nyakáról a kötelet, hagyja meghalni. Péter él. Ezek szerint Péter az üdvözült, Júdás az örök kárhozott? Ember ebbe ne szóljon bele, az örök üdvösség adománya nála, Istennél van, bárkit üdvözíthet, Júdást is. Talán a fordítás nem szerencsés, Isten nem rendel, hagy kárhozatban maradni. Ez teológia, semmi köze a polgári törvényekhez. Aki bűnöző volt Kálvin korában Genfben is, arra nézve meg voltak a civil törvények. Az Isten szeretet; kit hív el, kit nem, kit üdvözít, kit nem, ez az Ő szuverén joga. Neki szándéka, hogy minden ember hitre jusson és üdvözüljön. Soli Deo Gloria!

Berkesi Gábor

Kedves Gyülekezet!

Hirdetjük, hogy 2017. őszén is megkezdjük a gyermekek számára meghirdetett konfirmációs órákat, várjuk a jelentkezést a Lelkészi Hivatalban.  Az alkalmak várhatóan péntek délután lesznek, az azonban senkit se tartson vissza, ha az időpont esetleg problémát okoz, ebben az estben igyekszünk segítséget adni. 

Gyülekezetünk - számokban

A mögöttünk álló félévben 29 temetést végeztünk, a legfiatalabb elhunyt 55, a legidősebb 103 éves volt. 54 keresztelőt végeztünk, anya vagy apa és gyermeke egyszerre, keresztszülő és gyermek együtt, négytagú család egyszerre, egy családból öt illetve három gyermek egyszerre. 7 felnőtt, 21 gyermek tett konfirmációs fogadalmat. 7 esküvő volt.


Felnőtt konfirmáció – április 17.
„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásidat!” Zsoltárok 50,14


Gyermek konfirmáció – június 5.
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Példabeszédek 4,23


Tanévzáró istentisztelet – június 11.
„…aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba.” Lukács 18,17


A hétfő esti kör lezárta az évet

Több, mint tíz éve a felnőtt konfirmandusok is egyéves felkészítésre járnak, hasonlóan a gyerekekhez. A húsvéti konfirmációt követően sokan maradnak akár több éven át is hűségesen a hétfő esti kör tagjaként. Az idei évet nemcsak szeretetvendégséggel, hanem úrvacsorával egybekötve zárta le az örök ifjúság.

ElőtérA Pozsonyi úti Református Kulturális Központ kialakításának tervéhez

Előzmények

A gyülekezet régi vágya, hogy az altemplom, mint az eredetileg is közösségi események helyszíne – több évtizedes hányattatott sorsa után – ismét a lelki, kulturális élet terévé váljon. Felismerve a hasonló egyházi létesítmények adta lehetőséget valamint az egyházi kulturális programok helyszíni hiányosságait, megfogalmaztunk egy programot, ami alapján a Hálaadás Templom altemploma egy Kulturális Központ helye lehetne.

Az épület történetéről

A Pozsonyi úti Református templomot az 1930-as évek második felében, Tóth Imre és Halászy Jenő pályadíjas tervei alapján Wanner Henrik vezetésével építették. Az építkezés több ütemben folyt. A háború viszontagságaiban mind az épület, mind az akkori gyülekezet megpróbáltatott, de Istennek hála, mindkettő egyben maradt. A háború utáni időszak nehézségei ellenére is folyamatos szolgálat, lelki élet jellemezte a gyülekezetet.

Maga a Templom – a hozzá szorosan kapcsolódó parókiával – a modern magyar építészet karakteres gyöngyszeme. Tiszta, a szó legjobb értelmében egyszerű, a református lelkiséget is hűen tükröző épületegyüttesről beszélhetünk. A Duna partján álló modern templom – önálló harangtornyával – a pesti oldal emblematikus, városképi védettséget élvező eleme.

Az eredeti terv szerint a templom életének elején az altemplomban komoly gyülekezeti, közösségi élet folyt. Ennek részét képezte az altemplom nagytermében ma is fellelhető színpad, kisszínházi tevékenység. A háború előtt épített budapesti református templomokban több helyen található ilyen funkció, tehát tudható, hogy a keresztyén közösségeknek fontos volt a kultúra terjesztése, előadások szervezése, az evangélium ezen kereteken belüli hirdetése is.

Alaprajz - színház elrendezésTervezési program

A Hálaadás Templom altemplomában Kulturális Központot szeretnénk létrehozni. Ennek megfelelően – gyakorlatilag az eredeti állapot visszaállításával – az altemplom terének kitisztításával a nagytermet ismét egybefüggő térként lehet használni, a bejárat(ok) tere(i) és a megmaradt színpad mögötti terek kiszolgáló helyiségek soraként értelmezhető.

Az altemplom többféle funkciónak adhat helyet. Egyrészt a már említett színház újra értelmet kap, másrészt a nagyterem konferenciák, közösségi összejövetelek, hitéleti alkalmak, esküvők, nagyjából 200 főt befogadó rendezvények terévé válhat.

Tervünkben a felújítás mértékének megfelelő, hosszú távon a gyülekezet életét valamint a megfogalmazott kulturális „küldetést” jól szolgáló, reményeink szerint az épület karakteréhez igazodó megoldásokkal éltünk.

Terv

A felmérést követően vázlattervet készítettünk, amit a presbitérium és a gyülekezet tagjai előtt bemutattunk. Az így elfogadott vázlattervnek és a bemutatón elhangzott kérdéseknek és kéréseknek megfelelően alakítottuk ki a végleges tervet. A tervezésben több szakági tervező is részt vett, hiszen a funkció összetettsége, valamint a ma hatályos rendeletek ezt megkövetelték.

Szerkezetek

Burkolatok

Tervünk szerint – a néhány éve kialakított női vizesblokkot és teakonyhát kivéve – valamennyi alagsori helyiség padlóburkolatát felújítjuk, cseréljük. Az előtér és nagyterem teljes padlórétegrendjét cserélni kell, hiszen a tervezett nedvesség elleni védelem és az ipari parketta burkolat más rétegeket kíván, mint a töredezett kőburkolat. A kiszolgáló helyiségekben a funkciónak megfelelő követelményeknek megfelelő minőségű (pl. csúszásmentesség, kopásállóság) greslapburkolatot terveztünk.

EsküvőA falakra a helyiségek funkcióinak megfelelő festés, lángmentesített falburkolati elemek vagy a padlóburkolat fektetési irányaival, kiosztásával összhangban lévő csempeburkolat kerül. A falakra (részben akusztikai okokból) lángmentesített Perfetti lemezek kerülnek.

Nyílászárók

Minden külső nyílászárót az eredeti formájában kell felújítani. Ennek megfelelően az ablakok vasalatát, záródását, illesztéseit, tömítését ellenőrizni kell. A kapcsolt gerébtokos ablakokba – a jelenlegi többféle üveg helyére – a jobb hőszigetelés érdekében új üveg kerül, de az üveg cseréje nem jelenti a homlokzat megváltoztatását. Valamennyi külső ablak, ajtó felülkezelése szükséges, tehát a mázolást fel kell újítani.

A külső ablakoknál (nagyterem) új követelmény az akusztikai szigetelés. Ennek megfelelően szükséges a nyílászárók akusztikai javítása. Ezt részben egy a fix falburkolat mögül feltolható akusztikai táblával érjük el.

A belső nyílászárókat egyes esetekben ki kell cserélni. Valamennyi belső ajtót, ablakot fel kell újítani. A felújítás és csere részben a magasabb színvonal elérése, részben a funkcióból adódó követelmények teljesítése érdekében történik. A hatályos rendeletek miatt a nyílászárókat a menekítés, kiürítés szempontjai szerint kell kialakítani.

SzínpadSzínpad

A meglévő színpadot felújítjuk, annak padlóját, a nézőtér felől felvezető kis lépcsők mellvédjét kicseréljük, a színpad mögötti fal ajtajait átalakítjuk, részben megszüntetjük. Bár jelen tervben a színpadtechnikával részletesen nem foglalkozunk, az összefüggések miatt természetesen feltüntettük azokat a kellékeket (pl. színpadi függöny, háttérfüggöny, paravánok), melyek ezen funkció elengedhetetlen részei. Tettük ezt azért is, mert az ilyen „apróságok” utólagos beépítése mindig a már elkészült terek rombolásával járna, illetve a megbízói szándék, valamint az ennek érdekében szervezett szakmai egyeztetések egyértelműen ezt követelték meg.

A színpadtechnikával részben audiovizuális, részben világítástechnikai tervfejezetben foglalkoztunk, de természetesen az egész altemplom elektromos hálózatát, annak felújítását érintő tervrész is tartalmazza a szükséges kapcsolódási pontokat, hálózatokat.

Az építész tervek a legfontosabb színpadi kellékek tervét, helyét meghatározzák, tartalmazzák.

Világítás

VilágításAz altemplom elektromos hálózati tervét (világítás, biztonsági fények, hálózat, riasztórendszer, LAN hálózat stb.) egy világítástechnikai méretezéssel egészítettük ki. Ebben a nagyterembe és az előtérbe tervezett, részben a süllyesztett álmennyezetbe, részben a meglévő mennyezetbe süllyesztett lámpákat és a rejtett világítást biztosító fényforrásokat tüntettük fel. A belső tér határoló felületeinek érzékeny kialakítása (burkolatok, falpilaszterek) nemcsak esztétikai minőség növelését, hanem funkcionális célokat is szolgál. Ennek fontos részét képezi a világítás (pl. oszlopok tövénél besüllyesztett fényforrások, rejtett surló fények, álmennyezeti lámpák), mely tervünk szerint egy modern, rugalmasan programozható („Dali”), központi szabályozással alakítható ki. Természetesen mindez a színpadtechnikai berendezésekkel összhangban történik, tehát a belső téri világítás és a színpadi világítás igény szerint egy helyről (ügyelő helye) kezelhető.

Gépészet

A felújítás során a jelenlegi férfi wc-t átalakítjuk, mert az – kis méreteinél fogva – nem felel meg az akadálymentesség követelményeinek. A színpad mögötti kiszolgáló terek részben új vizes berendezéseket kapnak.

A fűtés korszerűsítésekor az elavul, nagy átmérőjű, a térfalak előtt húzódó vezetékeket leszerelik, helyettük a nagyteremben a faltőkísérő lábazatba rejtett hőleadó elemek biztosítják a szükséges hőmennyiséget. A tervezett fűtés továbbra is a távfűtés része marad, de a kivitelezés előtt a szolgáltatóval időben fel kell venni a kapcsolatot.

Akadálymentesítés

Fontos, hogy az altemplomot valamilyen szinten akadálymentesíteni kívánjuk. Mivel a tervezett funkció az eredetivel azonos, így az átalakítás mértéke nem követeli meg a teljes akadálymentesítést. Tervünkben opcióként feltüntettük egy lépcsőnjáró szerkezet helyét. Ugyanakkor meg kell teremteni a belső helyiségek kapcsolatánál, a vizesblokk használatánál az akadálymentességhez tartozó elvárható helyzetet. Ennek megfelelően alakítottuk át a vizesblokkot, alakítottuk át a küszöböket és határoztunk egyes nyílások megszüntetéséről és átalakításáról, valamint a lépcsőn továbbra is használható lenne egy lehajtható rámpa.

Színház elrendezésTervezők

Építészet: JAHODA és PÁRICSY Építésziroda, Páricsy Zoltán, Wittinger Győző, Zwickl Teréz, Nagy Sándor
Felmérés: JAHODA és PÁRICSY Építésziroda, Dávid Magdolna, Parócai Imre, Bereczki Dávid
Épületgépészet: Hucker Csaba
Épületvillamosság: Tóth László, Kovács Sándor
Tűzvédelem: Dr. Takács Lajos Gábor
Rehabilitáció: Pandula András
Színpadtechnika: Fleischer Zoltán
Költségvetés: Fái Zsuzsanna

 

 

 

Képgaléria a látványtervekkel: