Megalakult a Hálaadás Református Nőszövetség

Örömmel tájékoztatjuk református testvéreinket, hogy követve az 1950-ben alakult, majd 1991-ben újra szervezett magyarországi Református Nőszövetség példamutató munkáját, elfogadva alapszabályát, 2012. év január 2-án 16 nőtestvérünk részvételével a Pozsonyi úti gyülekezetben is megalakult Hálaadás Református Nőszövetség.

A magyarországi Református Nőszövetség jelmondatául a Gal 6, 2 Igét választotta: „Egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” amelyet az alapszabályában így foglalt össze:
A Református Nőszövetség a Magyarországi Református Egyház része, s tevékenységével az egyházban, annak szolgálatában kíván élni. A Szövetség önálló jogi személyként működik. Reformárus egyesületekkel hitvallásos, más felekezetekkel ökumenikus, egyéb szervezetekkel a közéleti felelősség jegyében, és a társadalmi szolidaritás alapján kíván együttműködni. A szövetség
névhasználatához a Magyarországi Református Egyház Zsinata hozzájárult.

A Hálaadás Református Nőszövetség hasonlóan a magyarországi Református Nőszövetség jelmondata, céljai, és tevékenységei szerint a Pozsonyi úti Református Egyházközség részeként kíván
működni.
A céljait és tevékenységeit a magyarországi Református Nőszövetség alapszabályában rögzítettek példájára az alábbiakban fogalmazta meg:
• A keresztyén hit és életvitel segítése, az egyháztagság elmélyítése az eddig is gyülekezetben élő, valamint az újonnan belépett, felnőtt keresztségben, vagy konfirmációban részesült református nők között, elsősorban a nők helyzetére, igényeire és érdekeire való tekintettel.
• A már meglévő egyházi munka segítése: imaszolgálat, diakónia, család- és ifjúsággondozás, magányosok vigasztalása, menekültek segítése és egyéb missziói szolgálat.
• Evangéliumi szellemű közösség építése szellemi és gyakorlati ismeretek szerzése útján. Hídépítés az egyháztól eltávolodott, vagy egyházhoz egyáltalán nem tartozó nők felé.
• A fenti célok érdekében gyülekezeti bibliakörök segítése. A magyarországi Református Nőszövetség által szervezett regionális, országos konferenciák, tanfolyamok, előadások rendezéseinek segítése és azokon történő részvételek.

A Szövetség rendes és pártoló tagja lehet:
• Minden református nő, aki a Szövetség céljaival egyetért, munkájában részt kíván venni és azt anyagilag (lehetőség szerint) támogatja.
• Pártoló tagok nők és férfiak egyaránt lehetnek, akik egyetértenek a Szövetség céljaival, és adományaikkal, munkáikkal támogatják azt.

Az előzőekben leírt ismeretek alapján a Hálaadás Református Nőszövetségünk szeretettel hívja és várja rendes, valamint pártoló tagjai közé mindazon gyülekezeti nő és férfi társunkat, akik elfogadják céljainkat, és részt szeretnének vállalni a célok megvalósításában. Szövetségünkbe elsők között szeretnénk tagjaink között köszönteni a presbiter testvérek női
családtagjait és a különböző református oktatási és egyéb intézményekben dolgozó nőtestvéreket, valamint a férfitestvérek feleségeit, női családtagjait.

Pártoló tagjaink soraiban szintén elsők között szeretnénk fogadni a presbitérium férfi tagjait és a különböző református intézményekben dolgozó férfitestvéreket.
A programjainkat az Egyházközségünk vezető testületével egyeztetve a közeljövőben kívánjuk kialakítani, amelyekről a gyülekezetünket később tájékoztatjuk.
A Szövetségbe történő belépéssel, vagy a munkájának segítésével kapcsolatos kérdéseikkel, szíveskedjenek megkeresni Lambert Győzőné, Szűcsné Kozák Ildikó és Szűcs Lajosné vezetőségi tagokat.
A gyülekezeti életünk elmélyítése közös érdekünk, ezért minden segítő testvért szeretettel várunk a Hálaadás Református Nőszövetségbe.